Maloprodaja:

Navodila

Navodila za varno delo pri montaži AB elementov

UVOD – PREFABRICIRAN ARMIRANO BETONSKI KABELSKI JAŠEK

Prefabriciran armirano betonski (AB) kabelski jašek za razvod srednje in nizko napetostnih kablov je del sistema elektro kabelske kanalizacije. Elektro kabelska kanalizacija predstavlja sistem cevi iz umetnega materiala, ki se polagajo v zemljino ena poleg druge in v več nivojih (vrstah), ter so namenjene za mehansko zaščito elektroenergetskih kablov nizke in srednje napetosti in kable s steklenimi vlakni (optični kabli) za potrebe telekomunikacijskih povezav. Višino in kot vstopno-izstopne zaščitne cevi lahko prilagajamo.

 

Tipi AB kabelskih jaškov

Na osnovi operativnih izkušenj Elektra smo razvili tri dimenzijsko različne tipe prefabriciranih AB kabelskih jaškov za razvod elektroenergetskih kablov nizke in srednje napetosti za nepovozne in povozne trase.

 • TIP A dim. 1,20 * 1,20 * 2,00 m
 • TIP B dim. 1,60 * 1,60 * 2,00 m
 • TIP C dim. 2,00 * 2,00 * 2,00 m

 

Sestava AB kabelskega jaška

Jašek sestavlja pet osnovnih armirano betonskih elementov, ki jih poljubno sestavljamo v AB kabelski jašek za razvod elektroenergetskih kablov:

 • AB talna plošča (dno jaška) – debelina plošče 12 cm
 • AB element za razvod NN in SN kablov – višina elementa 1,00 m
 • AB element za nad višanje – prilagajanje kotu nivelete terena – višina elementa I 0,50 mvišina elementa II 0,25 m
 • AB plošča jaška – debelina plošče 12 cm
 • AB okvir z LTŽ pokrovom (50 kN, 125 kN, 400 kN)

 

Prednosti AB kabelskih jaškov

 • možna izbira več dimenzij jaškov (TIP A, TIP B, TIP C)
 • možnost sestavljanja modulov jaška in prilagajanja višine vlečenja kablov načinu vgradnje (ročno in strojno vlečenje SN in NN kablov).
 • možnost dvigovanja vrhnje plošče med servisi elektroenergetskih kablov
 • možnost sestavljanja modulov jaška v nadstandardne dimenzije (sestavljanje modulov jaška s prilagojeno višino glede na teren vgradnje)
 • majhna skupna teža jaška v primerjavi s klasičnimi jaški
 • možna dobava in vgradnja direktno na traso kablovoda
 • razvodni element omogoča vgradnjo maks..18 cevne kanalizacije
 • neobvezna vgradnja podložnega betona MB 10
 • celoten jašek je zgrajen z ekološko prijaznimi materiali
 • skupni čas montaže jaška v gradbeno jamo 1 ura 

 

NAVODILA ZA VARNO DELO PRI MONTAŽI ARMIRANO BETONSKIH ELEMENTOV KABELSKEGA JAŠKA

Kot proizvajalec armirano-betonskih elementov želimo uporabniku podati navodila za montažo. Na podlagi večletnih izkušenj smo ugotovili, da je prefabriciran AB kabelski jašek kvalitetno izveden le s strokovno izvedbo tako betonskih polproizvodov, kot celotnega procesa skladiščenja, transporta, izvedbe gradbenih del, montaže in zasipa.

 

Skladiščenje in transport

Elementi se skladiščijo tako, da so postavljeni vodoravno (možno tudi na stranicah vendar ni zaželjeno) ter ležijo po celi površini na ravni podlagi.

 

Transport, razkladanje, deponiranje montažnih elementov na gradbišču

Transport elementov iz kraja njihove izdelave do gradbišča se izvede s pomočjo kamionov. Pri premeščanju ne sme priti do poškodb plašča ali robov elementa, torej se moramo izogniti različnim udarcem, sunkovitemu dviganju in spuščanju elementov.

Med transportom z vozili morajo biti elementi položeni enako kot pri skladiščenju. Naložene elemente še dodatno povežemo z najlon trakovi. Prevozno sredstvo mora biti opremljeno z ustreznimi brezhibnimi stojali za fiksiranje montažnega elementa med prevozom. Elementi se dovažajo na gradbišče točno po redosledu montaže objekta tako, da se delovišče po nepotrebnem ne zatrpa z elementi.

Razkladanje elementov se na gradbišču opravi z avtodvigalom oz. drugo gradbeno mehanizacijo kot npr. bager (s posebnimi kleščami nameščenimi na bagersko žlicovilice, ki so prirejene v ta namen) tako, da se elemente deponira točno po pozicijah montaže ob mestu vgraditve. V času razkladanja montažnih elementov iz vozila, voznik ne sme biti v kabini vozila, signalist pa ne sme stati na vozilu.

 

Tehnološki postopek dela

Pred vgrajevanjem montažnih elementov je potrebno opraviti:

 • zvršiti pregled montažnega elementa in mesto vgraditve na objektu
 • vzršiti pregled vseh nosilnih sredstev (jeklene vrvi, jarmi) za prenos elementa
 • določiti signalista za dajanje znakov vozniku avtodvigala

 

Ko so izvršene vse opisane predhodne naloge, se lahko prične z montažo elementov. Vrstni red montaže elementov je sledeč:

 • navezovanje nosilnih jeklenih vrvi s kavlja avtodvigala na sidra ali sidrna ušesa montažnega elementa na deponiji
 • dvig in prenos montažnega elementa do mesta vgraditve na objektu
 • postavitev elementa na njegovo ležišče
 • končna regulacija elementa v zahtevani položaj po načrtu
 • utrditev elementa na ležišču
 • odpenjanje jeklenih vrvi avtodvigala iz montažnega element

 

Pri prenosu elementov z dvigalom je potrebno paziti, da je element v horizontalnem položaju oziroma dvignjen in prenešan v takšni legi, da se ga lahko vgradi v objekt brez dodatnih delovnih operacij, kot so: obračanje elementa ali nepredvideno podlaganje elementa. Za prenos montažnih elementov se morajo uporabljati za posamezne elemente določene jeklene vrvi kot je predvideno v navodilih, za pridržavanje elementov pa konopljine oz. sintetične vrvi.

 

Naloge odgovornih oseb pri montaži

Pri izvajanju montažnih del mora biti stalno prisotna odgovorna oseba, ki je zadolžena za vodenje del. V času odsotnosti zaradi nujnih opravil, mora odgovorni vodja del zadolžiti vodjo skupine in ga seznaniti z vsem potrebnim, za vodenje in izvajanje del v tem času.

Odgovorni vodja del mora biti seznanjen z vso tehnično dokumentacijo objekta, kakor tudi z programi in navodili za varno izvajanje del, ki jo mora hraniti na delovišču do zaključka del.

 

ODGOVORNI VODJA MONTAŽE :

Odgovorni vodja montaže je:________________________________

Je dolžan razporediti in zadolžiti za vodenje montaže objekta odgovornega delovodjo, ki pozna način montaže navedene konstrukcije in ki izpolnjuje vse potrebne pogoje za vodenje montaže objekta. Vodja gradbišča mora odgovornemu delovodji pred pričetkom izvajanja del zagotoviti vso potrebno dokumentacijo oz. Projekt montaže.

Pred pričetkom opravljanja montažnih del je dolžan opraviti pregled in prevzem gradbišča za montažo objekta. Z montažnimi deli ne sme pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi pogoji za izvajanje montažnih del in sicer:

 • zadostna trdnost terena, kjer se bo izvršila montaža konstrukcije (60 MPa)
 • zagotovljene transportne poti

 

ODGOVORNI VODJA DEL :

Odgovorni vodja del je:____________________________________

 • Skrbi, da so pred pričetkom del izvedeni vsi ukrepi predvideni s programom del in navodili za varno delo;
 • Skrbi, da so delavci seznanjeni z navodili in programom za izvajanje montažnih del;
 • Odgovoren je, da se pri izvajanju montažnih del uporabljajo sredstva in oprema za osebno varnost;
 • Odgovoren je, da se montažna dela izvajajo po planu montaže in skladno s projektom montaže;
 • Odgovoren je, da delovne naloge izvajajo samo delavci, ki izpolnjujejo zahteve podane v točki 2.5;
 • Skrbi, da se za dviganje in transport elementov uporabljajo samo predpisana navezovalna sredstva in da so ta sredstva brezhibna;
 • Odgovoren je, da se pri izvajanju del upošteva varstvene ukrepe in uporablja vsa predpisana sredstva za varno delo (varnostni pasovi, ustrezne lestve, varnostne ograje, delovni in lovilni odri itd.);
 • Skrbi, da se v času montaže v ogroženem območju ne nahajajo ljudje;
 • Upoštevati mora določila dogovora o izvajanju varnega dela, če je na gradbišču več izvajalcev del.

 

OPOZORILO! V kolikor niso zagotovljeni vsi potrebni ukrepi in potrebna delovna sredstva za varno izvajanje montažnih del, mora odgovorni vodja del obvestiti o tem vodjo montaže oz. druge pristojne osebe in pričeti z delom šele, ko bodo zagotovljeni pogoji za varno delo!!!

 

Usposobljenost delavcev - monterjev

Montaža armiranobetonske konstrukcije se smatra kot delo z povečano stopnjo nevarnosti. Delavci, ki opravljajo dela pri montaži morajo zato izpolnjevati naslednje pogoje :

 • strokovna usposobljenost za to vrsto dela
 • zdravstvena sposobnost
 • zadostna starost (preko 18 let)
 • seznanjeni morajo biti z navodili za varno opravljanje del
 • imeti morajo opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu
 • dosledno uporabljati vso predpisano osebno varovalno opremo (del. čevlji, del. obleka, rokavice, varovalna čelada ...)
 • so bili napoteni na to delo s strani nadrejenega

OPOZORILO! Vgradnjo jaška morajo izvajati usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom. Upoštevati morajo tudi splošne smernice v standardu SIST EN 1610 za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo!!!

 

Sredstva za montažo

AVTODVIGALO:

Za nalaganje AB elementov iz deponije na transportno sredstvo ter za montažo AB elementov uporabimo avtodvigalo nosilnosti 400 kN.

Tip avtodvigala za montažo objekta je določen glede na:

 • težo elementov
 • velikost elementov
 • dostopnost ter višino dviganja elementov

 

POMOŽNA NAVEZOVALNA SREDSTVA:

Izbira opreme je odvisna od AB elementov, ki se bodo montirali. Potrebno je izbrati prave dolžine lestev, ki jih bomo uporabljali pri montaži.

Vsa nosilna sredstva, kot so jeklene vrvi, vrvi iz drugih materialov, kljuke, sidra za dvig, ki se uporabljajo v zvezi z dvigovanjem bremen, morajo v celoti ustrezati varnostnim predpisom in standardom. Vsaka kljuka, ki se uporablja za prenos bremena, mora imeti varovalo, ki zanesljivo preprečuje snemanje bremena med prenosom elementa.

 

Sredstva in oprema za osebno varnost

Vsi delavci, ki opravljajo delovne naloge pri montaži AB konstrukcij, morajo imeti na razpolago in uporabljati vsa predpisana sredstva in opremo za osebno varnost, katera morajo namensko uporabljati in vzdrževati v brezhibnem stanju.

OPOZORILO! Pri montaži elementov na višini morajo biti delavci zavarovani pred padcem v globino z varnostnim pasom, lovilno mrežo oz. podobnim varovanjem. Določene faze dela (odpenjanje dvižnih sredstev) lahko opravljajo delavci s pomočjo ustrezno dolgih lestev. Delavci ne smejo hoditi po zmontiranih montažnih elementih nezavarovani pred padcem v globino . Uporaba varovalne čelade je obvezna tako za delavce kot tudi za vse ostale prisotne na območju delovišča!!!

 

Varnost drugih oseb

Med izvajanjem montažnih del ne sme biti v neposredni bližini oz. v ogroženem območju nobena oseba. Če delovodja montaže ugotovi, da se ta ukrep ne spoštuje mora prekiniti z delom oz. po potrebi ogrožena mesta ograditi.

 

Vremenski pogoji

Kadar so vremenski pogoji takšni, da je lahko ogrožena varnost delavca pri izvajanju montažnih del je potrebno z montažo prekiniti. Med takšne nevarnosti uvrščamo:

 • močan veter
 • dež
 • nizke temperature, sneženje
 • poledeneli deli betonskih elementov in drugih sredstev

Odločitev o prekinitvi del zaradi vremenskih pogojev ocenjuje vodstvo del, ki v primeru prekinitve del zaradi vremenskih pogojev vpiše v gradbeni dnevnik ustrezne podatke.

 

PREPREČEVANJE NESREČ

V Evropski uniji vsakih nekaj minut nekdo umre iz vzrokov, povezanih z delom. Poleg tega se na delovnem mestu vsako leto poškoduje na sto tisoče delavcev, drugi pa so zaradi stresa, preobremenjenosti z delom, kostno-mišičnih obolenj ali drugih težav, povezanih z delom, odsotni z dela.

Nesreče lahko ubijajo in pohabljajo. Prizadenejo lahko vse sektorje gospodarstva, vendar je težava izrazita predvsem v malih in velikih podjetjih.

Cena, ki jo plačujemo za nesreče, pa niso samo življenje ter trpljenje delavca in njihovih družin, nesreče vplivajo tudi na gospodarstvo in družbo v celoti. Manj nesreč pomeni manj bolniškega dopusta, posledica tega pa so nižji stroški in manj motenj proizvodnega procesa. Delodajalcem so poleg tega prihranjeni stroški zaposlovanja in usposabljanja novega osebja, znižajo pa se tudi stroški predčasnih upokojitev in zavarovalniških izplačil.

Zdrsi, spotiki in padci so najpogostejši vzroki poškodb v vseh sektorjih, od težke industrije do pisarniških del. Druge nevarnosti so med drugim padanje predmetov, termične in kemične opekline, požari in eksplozije, nevarne snovi ter stres. Da bi delodajalci preprečili nesreče na delovnem mestu, morajo uvesti sistem za upravljanje varnosti, ki vključuje oceno tveganja in postopke nadzora.

Ocena tveganja je temelj upravljanja varnosti in varovanja zdravja ter ključ do zmanjševanja števila nezgod pri delu in poklicnih bolezni. Če je pravilno izvedena, lahko izboljša varnost in zdravje na delovnem mestu ter prispeva k dvigu produktivnosti poslovanja na splošno.

Ocena tveganja je postopek, s katerim ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje delavcev, ki jih predstavljajo nevarnosti na delovnem mestu. Je sistematičen pregled vseh vidikov dela in obravnava naslednja vprašanja:

 • kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo,
 • ali je nevarnosti mogoče odpraviti, in če to ni mogoče,
 • kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so ali bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj.